classiera loader

Taisyklės ir sąlygos

SKELBSIME.LT naudojimo taisykles (redakcija 2017-08-28)

1. Taisykliu taikymas ir aiškinimas
1.1. Naudodamiesi Svetaine Jus patvirtinate, kad esate susipažines su šios sutarties salygomis ir taisyklemis (toliau – Taisykles), sutinkate su Taisyklemis ir isipareigojate ju laikytis.
1.2. Naudojimasis Svetaine šiu Taisykliu prasme apima visu ir bet kokiu veiksmu atlikima, Klientui prisijungus prie Svetaines naudojantis interneto ryšiu. Šiu Taisykliu prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetaineje, iskaitant Skelbimu skelbima, skelbiamos informacijos skaityma, klausimu, atsiliepimu ir komentaru rašyma, tiesioginiu (online) žinuciu rašyma, bet kokio pobudžio informacijos ir/ar duomenu pateikima, siuntima bei gavima, taciau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu budu ir forma naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, besalygiškai ir neatšaukiamai isipareigoja laikytis visu šiose Taisyklese nustatytu reikalavimu. Jei Klientas nesutinka besalygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visu šiose Taisyklese nustatytu isipareigojimu, jis neturi teises naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.3. Dalis Svetaineje teikiamu Paslaugu yra teikiamos Klientui už atlygi (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibudintos ir nurodytos Svetaineje, Ju kaina nurodyta konkrecios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklese nuoroda i „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, iskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda i „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokesti.
1.4. Be šiu Taisykliu santykiams tarp Kliento ir SKELBSIME.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teises aktu nuostatos, specialios salygos ir taisykles, pateikiamos Svetaineje bei nusistovejusi gera verslo praktika.
1.5.  Jeigu kuri nors šiu Taisykliu nuostata prieštarauja istatymams arba del kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojancia, ji nedaro negaliojanciomis likusiu Taisykliu nuostatu.

2. Bendrosios salygos

2.1. SKELBSIME.LT suteikia Klientams virtualia erdve, t. y. Svetaine, kurioje Klientai turi galimybe paskelbti savo skelbimus apie siulomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimu, rašyti po Skelbimais komentarus ir tiesiogines žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Klientas pripažista ir sutinka, kad jis pats, o ne SKELBSIME.LT, yra atsakingas už visa Turini, kuri gauna, siuncia ar bet kuriais kitais budais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbima, o taip pat visa ir bet kokia informacija, iskaitant duomenis, duomenu bazes, simbolius, teksta, fotografijas, paveikslelius, video medžiaga, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kuria Klientas pateikia, gauna, saugo, siuncia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog SKELBSIME.LT nekontroliuoja kitu Svetaines naudotoju, Lankytoju ar treciuju šaliu Turinio, kuri Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todel SKELBSIME.LT nebus atsakingas del tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybes.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad SKELBSIME.LT turi teise, taciau ne pareiga, savo nuožiura tikrinti Kliento gaunama ir perduodama Turini, siekiant aptikti SKELBSIME.LT nepageidaujamu ar pažeidžianciu šias Taisykles pripažistama Turini, o toki Turini aptikus – ji šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet koki perdavima.
2.5. SKELBSIME.LT jokiu budu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetaineje siulomomis prekemis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientu (nei kaip tarpininkas, igaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). SKELBSIME.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetaineje nera laikoma SKELBSIME.LT pasiulymu (oferta) sudaryti sandori.
2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir SKELBSIME.LT bus siunciama elektroninemis priemonemis adresais, nurodytais šiose Taisyklese arba Svetaineje, nebent šiose Taisyklese nurodyta kitaip.
2.8. Visos intelektines nuosavybes teises i Svetaine ir visa jos turini, iskaitant autoriu teises, pramonines intelektines nuosavybes teises, firmu vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso SKELBSIME.LT arba SKELBSIME.LT teisetai naudojasi treciuju asmenu suteiktomis teisemis.
2.9. Visos teises i Svetaine ir joje esancius kurinius yra saugomos. Joks Svetaineje esantis turinys ar kitokia informacija negali buti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško SKELBSIME.LT sutikimo.
2.10. Visi prekiu ženklai, kurie pateikiami Svetaineje, yra SKELBSIME.LT arba SKELBSIME.LT juos teisetai naudoja, išskyrus tuos prekiu ženklus, kuriuos ikele Svetaines naudotojai.
2.11. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, ivesdamas ar kitaip siusdamas Turini Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia SKELBSIME.LT visas turtines autoriu teises, reikalingas SKELBSIME.LT iš šiu Taisykliu kylancioms teisems igyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, iskaitant:
2.11.1. teise bet kokia forma ar budu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavyben arba valdyti Kliento pateikta Turini;
2.11.2. teise kurti išvestinius kurinius iš Kliento pateikto Turinio.
2.12. Šalys susitaria, kad kiekviena karta pateikdamas bet koki Turini Klientas patvirtina ir garantuoja SKELBSIME.LT, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, iskaitant teise naudoti Turinyje esancius prekiu ženklus ir autoriu teisiu objektus, skelbti Turini, padaryti ji viešai prieinama.

3. Kliento teises ir pareigos

Klientas isipareigoja:
3.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovejusiu elgesio ir morales normu, nepažeisti teises aktu reikalavimu bei treciuju asmenu teisiu ir teisetu interesu, iskaitant teises aktu, reglamentuojanciu intelektines nuosavybes apsauga, asmens duomenu apsauga, reklamos reguliavima ir kitu.
3.2. Neatlikti jokiu veiksmu, kurie prieštarauja taikytiniems teises aktams, gerai moralei ar pažeidžia treciuju asmenu teises, iskaitant, bet neapsiribojant:
3.2.1. nenaudoti Paslaugu ir/ar Svetaines tokiu budu, kuris gali sukelti pavoju SKELBSIME.LT teikiamu paslaugu tinkamam veikimui, SKELBSIME.LT serverio saugumui, vientisumui ar riboti SKELBSIME.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitu asmenu galimybe pasinaudoti bet kokiomis SKELBSIME.LT teikiamomis paslaugomis;
3.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiusti, neplatinti arba bet kuriuo kitu budu neperduoti bet kokio teises aktu draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinancio, šmeižikiško, grasinancio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstancio tautine, etnine, rasine, religine neapykanta, arba neapykanta del religijos neišpažinimo, asmenu teises pažeidžiancio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teises aktu reikalavimus, butu laikomas pažeidžianciu teises aktuose itvirtintas normas arba skatintu elgesi, priešinga teises aktu reikalavimams arba sukeltu bet kokia teisine atsakomybe SKELBSIME.LT;
3.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodu i bet koki Turini, kuris gali buti laikomas pažeidžianciu taikytinu teises aktu reikalavimus ar treciuju asmenu teises;
3.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galetu pakenkti bet kuriems asmenims, ju turtui ar teisetiems interesams, atlikti;
3.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkejiškos programines irangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiusti elektroniniu laišku ir kitokiu elektroniniu pranešimu turint tiksla paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuteriniu tinklu ar kompiuteriniu tinklu savininku turimos kompiuterines irangos veikima;
3.2.6. nesiulyti prekiu ir/ar paslaugu, kuriomis prekyba prieštarauja teises aktams ir/ar morales ir etikos normoms, ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame saraše [Draudžiamu prekiu ir paslaugu sarašas];
3.2.7. nenaudoti Svetaines ir/ar Paslaugu neteisetiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukciavimui;
3.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su SKELBSIME.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokiu asmenu prekes ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos i tokius asmenis ir/ar produktus;
3.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti i kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetaines vartotoju duomenu ar duomenu apie bet kokius Svetaines vartotoju veiksmus, iskaitant duomenis apie siulomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, ju kainas ir t.t.
3.3. Pateikti teisinga ir išsamia informacija apie save, iskaitant tikra savo varda bei pavarde ir el. pašto adresa, taip pat nurodyti, ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, iskaitant fizinius asmenis iregistravusius individualia veikla pagal pažyma, juridinius asmenis ir kt.
3.4. Pateikti objektyvia, teisinga, neklaidinancia, visapusiška ir išsamia informacija apie siulomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, iskaitant, bet neapsiribojant, kokybe, bukle, charakteristikas, gamintoja, kaina. Tokia informacija turi buti pateikiama ir valstybine kalba.
3.5. Saugoti Kliento prisijungimo varda ir slaptažodi (jei tokie Klientui suteikti) tokiu budu, kad jo nesužinotu tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas igaliojo atstovauti Klienta naudojantis Paslaugomis.
3.6. Nedelsdamas pranešti SKELBSIME.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypac pateiktos registruojantis Svetaineje) ir/ar duomenu pasikeitimus pakeisdamas informacija Svetaines anketoje.
3.7. Nedelsdamas el. paštu pranešti SKELBSIME.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
3.8. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip viena preke ir/ar paslauga, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti keliu ta pacia preke ir/ar paslauga reklamuojanciu Skelbimu.
3.9. Skelbimus skelbti ju turini atitinkanciose teminese srityse.
3.10. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidemis.
3.11. Neskelbti beprasmiu Skelbimu ar Skelbimu su beprasmemis simboliu ir/ar žodžiu sekomis.
3.12. Kontaktine informacija, prekiu ir/ar paslaugu aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetiniu svetainiu adresu ir/ar imoniu pavadinimu.
3.13. Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimu tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai parduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomu apipavidalinimu, grafiniu elementu.
3.14. Skelbimo nuotraukose nedeti jokiu maketu, reklamu, ivairios tekstines informacijos ir kt., išskyrus nedideli Kliento logotipa ar vandens ženkla. „Siulo darba“ kategorijoje, galima deti imones logotipa.
3.15. Atsiskaityti su SKELBSIME.LT už teikiamas Mokamas paslaugas šiu Taisykliu 5 straipsnyje numatyta tvarka.
3.16. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
3.16.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisetai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriu vardu veikia, turintis visus igaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siulomus Svetaineje;
3.16.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisykliu 3.1-3.15 punktuose;
3.16.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lešomis sumoketi mokescius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventoju pajamu mokesti, PVM ir kt.);
3.16.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklemis tarp Kliento ir SKELBSIME.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisykles;
3.16.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti isipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir isipareigoja tokius isipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o SKELBSIME.LT neturi pareigos jokiu kitu budu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinima, tikrinti vartotojo tapatybes;
3.16.6. supranta ir sutinka, kad SKELBSIME.LT tvarkytu ir valdytu Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teises aktais bei Taisykliu 5 punktu;
3.16.7. supranta ir sutinka, kad Kliento ikelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali buti rodomi ne tik Svetaineje, bet ir kituose SKELBSIME.LT partneriu reklamos šaltiniuose.
3.17. Greta patvirtinimu, pateiktu taisykliu 3.16.1 – 3.16.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metu patvirtina, kad jis/ji:
3.17.1. prieš siulydamas preke ar paslauga yra gaves istatyminiu atstovu (pvz. tevu) sutikima siulyti preke ar paslauga, sudaryti sandori ir vykdyti iš jo kylancius isipareigojimus;
3.17.2. gerai suvokia visas Taisykliu nuostatas ir supranta, kad Svetaines ir Paslaugu naudojimas gali sukelti teisine pareiga isigyti ar parduoti preke ar paslauga.

4. SKELBSIME.LT teises ir pareigos

4.1. Bet kada nepranešes Klientui keisti Svetaine ir/ar Paslaugas ar atskiras ju dalis, visa ir bet koki ju turini, funkcijas, bet kokia informacija, iskaitant ir tokia, kuria pateikia Klientas, Svetaines pavadinima ir/ar interneto domena, kuriuo Svetaine pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad SKELBSIME.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
4.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamuma, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visu ar dalies Paslaugu teikima:
4.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklese prisiimtus isipareigojimus ar nesilaiko nustatytu draudimu ar apribojimu;
4.2.2. jeigu, SKELBSIME.LT nuomone, to reikalauja atliekami technines priežiuros ir/ar Svetaines atnaujinimo darbai;
4.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos istatymu bei kitu teises aktu numatytais atvejais;
4.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti SKELBSIME.LT ar treciuju asmenu teises ir teisetus interesus;
4.2.5. jeigu SKELBSIME.LT itaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukele ar gali sukelti gresme kitu Svetaines vartotoju saugumui;
4.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žala SKELBSIME.LT, iskaitant, bet neapsiribojant SKELBSIME.LT geram vardui ir/ar reputacijai;
4.2.7. kitais Taisyklese nurodytais atvejais.
4.3. Bet kada apriboti Kliento galimybe skelbi Skelbimus ir/ar kita Turini, iskaitant komentarus ir/ar tiesiogines žinutes bei savo nuožiura pašalinti iš Svetaines Skelbimus ar bet koki kita Turini, iskaitant Kliento paliktus komentarus ir/ar tiesiogines žinutes, jei, SKELBSIME.LT nuomone, jie pažeidžia šiu Taisykliu nuostatas, taikomus teises aktus arba yra priešingi gerai moralei.
4.4. Keisti Skelbimus ir bet koki kita Turini, iskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitima iš privataus asmens i juridini asmeni, jei Klientas pateike klaidinga informacija ir/ar pažeide šiu Taisykliu nuostatas.
4.5. SKELBSIME.LT turi teise bet kada Svetaines ribose savo nuožiura pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos i kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine butu patogiau naudotis.
4.6. SKELBSIME.LT turi teise (bet ne pareiga) bet kada stebeti Kliento veiksmus Svetaineje, iskaitant Kliento Skelbimu ir/ar tiesioginiu žinuciu bei komentaru stebejima. Naudodama teisetas priemones SKELBSIME.LT turi teise tirti bet kokius Taisykliu pažeidimus.
4.7. SKELBSIME.LT turi teise savo nuožiura panaikinti Kliento paskyra (angl. account), jei Klientas yra gaves ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus treciaji neigiama komentara ar atsiliepima iš kito Kliento, SKELBSIME.LT panaikins Kliento paskyra. Taip pat SKELBSIME.LT turi teise savo nuožiura panaikinti Kliento paskyra, jei Klientas yra pažeides Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teise pateikti skunda del sprendimo panaikinti paskyra atsiusdamas el. laiška adresu info@SKELBSIME.lt. SKELBSIME.LT sprendimas yra galutinis.
4.8. SKELBSIME.LT turi teise be perspejimo panaikinti Kliento paskyra, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 1 (vienerius) metus ir joje nera pinigu.
4.9. SKELBSIME.LT turi teise be perspejimo panaikinti Kliento paskyra, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus net jei joje yra pinigu.
4.10. SKELBSIME.LT turi teise gauti užmokesti už suteikiamas Paslaugas pagal Svetaineje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, SKELBSIME.LT pateiks Klientui saskaita.
4.11. Klientui pažeidus jo isipareigojimus, nurodytus Taisykliu 3.1. – 3.15. punktuose, SKELBSIME.LT turi teise reikalauti Kliento sumoketi sutartine bauda, lygia 29 euru.
4.12. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti treciuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklemis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylancias iš šiu Taisykliu ar dali ju.
4.13. Šalys susitaria, kad SKELBSIME.LT turi teise bet kada, be išankstinio ispejimo nutraukti Svetaines veikla.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei ju naudojimosi tvarka yra apibudinta ir nurodyta Svetaineje, o ju kaina nurodyta kiekvienos konkrecios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali buti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka SKELBSIME.LT už Mokamas Paslaugas Svetaineje nurodyta tvarka. SKELBSIME.LT turi teise bet kada vienašališkai pakeisti užmokescio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydi bei mokejimo tvarka.
5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybe naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamu Paslaugu del kitu priežasciu nei Kliento ivykdytas šiu Taisykliu pažeidimas bei atveji, nurodyta šiu Taisykliu 4.7 punkte, SKELBSIME.LT, Kliento prašymu, isipareigoja pratesti Mokamu Paslaugu teikima Klientui tam laikotarpiui, kuri nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nera testinio pobudžio).
5.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turini, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti del to, jog Klientas pažeide šiu Taisykliu nuostatas, negražinamas.
5.5. SKELBSIME.LT turi teise profilaktiniu darbu metu apriboti ar nutraukti Paslaugu teikima neribotam terminui.

6. Asmens duomenys

6.1. SKELBSIME.LT turi teise tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar veliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar SKELBSIME.LT kitais budais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklese nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. SKELBSIME.LT užtikrina duomenu subjektu teises pagal Asmens duomenu teisines apsaugos istatyma ir kitus asmens duomenu tvarkyma reglamentuojancius norminius teises aktus.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams (patalpinti Skelbimus, suteikti informacija apie atitinkamu produktu pardavima, užsakyti tam tikra paslauga ir pan.). Kliento duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimu duomenu bazes administravimo internetines svetaines sistemoje tikslu bei tiesiogines rinkodaros ir reklaminiu akciju (tiesiogines rinkodaros žaidimu, viktorinu, konkursu) vykdymo tikslais. SKELBSIME.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu budu ir esant poreikiui pateiks tokiu Asmens duomenu išrašus kitomis formomis.
6.3. Klientas Svetaineje pagal poreiki pateikia savo varda, pavarde, telefono numeri, el. pašto adresa. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Kliento.
6.4. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas:
6.4.1. suteikia teise SKELBSIME.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklese. Klientas turi teise atšaukti savo leidima SKELBSIME.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyra. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal i praeiti;
6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetineje svetaineje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys butu saugomi ir tvarkomi elektroniniu budu Svetaines duomenu bazeje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suejus šiam terminui, sunaikinami SKELBSIME.LT igalioto darbuotojo;
6.4.3. sutinka ir pripažista, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresa ir kt.) Svetaineje tam, kad tretieji asmenys galetu prie šiu duomenu prieiti, juos peržiureti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai), taip pat, patalpines Skelbima, sutinka gauti tiesiogines žinutes iš kitu Svetaines naudotoju ir suteikia teise atsiusti pranešima (susisiekti) el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršykleje, kai Klientas gauna tiesiogine žinute Svetaineje.
6.5.6.5. SKELBSIME.LT tvarkydama Asmens duomenis:
6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugu teikimui, Svetaines ir/ar Paslaugu vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiulymu apie Paslaugas, Svetaines funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesiogines rinkodaros pasiulymu pateikimui;
6.5.2. neteiks Asmens duomenu tretiesiems asmenims ir nepaviešins ju, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklese, arba teises aktu nustatytais atvejais;
6.5.3. tures teise perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento isiskolinimus (pvz. skolu išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininku informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu igyja teise tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
6.6. SKELBSIME.LT tiesiogines rinkodaros tikslais tvarko Kliento asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas SKELBSIME.LT gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklamineje akcijoje reikalingu salygu išpildyma patvirtinancius duomenis, kiek tai susije su dalyvavimu reklamineje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
6.7. Kliento duomenys tiesiogines rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokiu taisykliu:
6.7.1. Kliento asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Kliento sutikima šiuos duomenis rinkti ir naudoti. SKELBSIME.LT Klientai taip pat gali duoti sutikima tiesiogines rinkodaros pasiulymams iš portalu CVbankas.lt, Aruodas.lt, Ntzemelapis.lt, SKELBSIME.lt, Autoplius.lt, Versliukai.lt ir Kainos.lt;
6.7.2. tiesiogines rinkodaros tikslu tvarkomi Kliento duomenys portalo SKELBSIME.LT duomenu bazeje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie paskyros dienos;
6.7.3. Asmens duomenys reklaminiu akciju (tiesiogines rinkodaros žaidimu, viktorinu, konkursu) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklamines akcijos rezultatu, laimetoju paskelbimo. Suejus šiems terminams, asmens duomenys sunaikinami SKELBSIME.LT igalioto darbuotojo;
6.7.4. SKELBSIME.LT sutikimus del tiesiogines rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Klientu, jiems aiškiai išreiškus valia (sutikima) gauti SKELBSIME.LT tiesiogines rinkodaros pasiulymus, bei iš Klientu, duomenu rinkimo metu neprieštaravusiu del tokio asmens duomenu tvarkymo, b) iš portalu CVbankas.lt, Aruodas.lt, Ntzemelapis.lt, SKELBSIME.lt, Autoplius.lt, Versliukai.lt ir Kainos.lt. naudotoju, jei jie prisijungdami ir ar naudodamiesi šiais portalais išreiškia sutikima gauti SKELBSIME.LT portalo tiesiogines rinkodaros pasiulymus;
6.7.5. SKELBSIME.LT gali derinti turima informacija apie Klienta su treciuju asmenu turima informacija tam, kad galetu pateikti Klientui idomius pasiulymus, o taip pat pasiulyti naujas Paslaugas, kurios gali buti aktualios Klientui.
6.8. Suteikdamas teise tvarkyti duomenis tiesiogines rinkodaros tikslais Klientas taip pat suteikia leidima susiekti su juo telefonu, SMS žinutemis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesiogines rinkodaros pasiulymais. SKELBSIME.LT stengiasi siusti Klienta dominancia informacija ir pasiulymus.
6.9. SKELBSIME.LT, gaves iš Klientu kontaktinius asmens duomenis (varda, pavarde, el. pašto adresa), teises aktu nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenu subjekto sutikimo tik savo paties panašiu prekiu ar paslaugu rinkodarai, Klientui suteikiant aiškia, nemokama ir lengvai igyvendinama galimybe nesutikti arba atsisakyti tokio duomenu naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Klientas iš pradžiu neprieštaravo del tokio duomenu naudojimo teikiant kiekviena pasiulyma.
6.10. Klientas turi teise nesutikti, kad jo asmens duomenys butu tvarkomi tiesiogines rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvu. Klientas tiesiogines rinkodaros pasiulymu gali atsisakyti tokiais budais: paspaudes atitinkama nuoroda naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informaves apie nesutikima SKELBSIME.LT el. laišku info@SKELBSIME.lt, paskambinus SKELBSIME.LT kontaktuose nurodytu telefonu. SKELBSIME.LT pasistengs kuo greiciau, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Kliento duomenu tvarkyma tiesiogines rinkodaros tikslu.
6.11. Jei Klientas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Klientas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali buti teikiami SKELBSIME.LT pasiulymai. Pasiulymu jis gali atsisakyti Taisykliu nustatyta tvarka.
6.12. Klientas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresa ir prisijungimo prie sistemos data ir laika.
6.13. Kliento teise susipažinti su Asmens duomenimis ir jos igyvendinimas:
6.13.1. Klientas, pateikes SKELBSIME.LT asmens tapatybe patvirtinanti dokumenta arba teises aktu nustatyta tvarka ar elektroniniu ryšiu priemonemis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmeni, patvirtines savo asmens tapatybe turi teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojima, savo asmens duomenu tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant istatymu nuostatu; nesutikti, kad toliau butu tvarkomi jo asmens duomenys.
6.13.2. Klientas visus prašymus SKELBSIME.LT, susijusius su Kliento asmens duomenu apsauga, privalo pateikti raštu (iskaitant pranešima bendruoju arba klientu aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Svetaines kontaktuose);
6.13.3. atsakymus i tokius Kliento paklausimus SKELBSIME.LT stengsis pateikti kuo greiciau, bet ne veliau kaip per 30 (dienu) nuo paklausimo ir visu reikalingu dokumentu iš Kliento gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Klientui priimtina forma. Atsakymas Klientui nemokamai pateikiamas 1 (viena) karta per kalendorinius metus
6.13.4. SKELBSIME.LT neteiks asmens duomenu, jei Klientas nepatvirtina savo tapatybes, prašo duomenu apie kita asmeni, taip pat kitais istatymu numatytais atvejais ribojanciais duomenu atskleidima Klientui.

7. Informacijos apsaugos priemones

7.1. SKELBSIME.LT Kliento Asmens duomenims tvarkyti igyvendina reikiamas organizacines ir technines sauguma užtikrinancias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo. SKELBSIME.LT vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastrukturos, vidaus ir viešuju tinklu, taip pat biuru pastatu ir techniniu irenginiu apsauga.
7.2. SKELBSIME.LT naudoja programine iranga bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visu Klientu Prisijungimo duomenis. Prie Klientu Prisijungimo duomenu gali prieiti tik tam igalioti SKELBSIME.LT darbuotojai. Mokejimo dokumentu (korteliu ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmoketi, yra specialiai koduojami, siunciant tokia informacija interneto ryšiu.
7.3. SKELBSIME.LT primena, jog Klientas yra pats atsakingas už visu Prisijungimo duomenu slaptuma. SKELBSIME.LT prašo buti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Klientas turetu atsijungti nuo naršykles baiges darba tam, kad butu tikras, jog niekas neprieis prie Kliento elektroninio pašto, asmenines informacijos, ypac tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavineje, bibliotekoje).
7.4. SKELBSIME.LT isipareigoja stengtis apsaugoti Kliento asmens duomenis, kuriuos tvarko SKELBSIME.LT, taciau atsižvelgiant i tai, kad Kliento informacija yra siunciama interneto ryšiu, SKELBSIME.LT ispeja, kad SKELBSIME.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Kliento perduodamos informacijos, iskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
7.5. SKELBSIME.LT asmenine Kliento informacija saugo tiek kiek reikalinga Taisykliu ir nurodytiems tikslams igyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praejus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Klientui panaikinus paskyra. SKELBSIME.LT siekia nesaugoti pasenusiu ir neaktualiu Kliento asmens duomenu, todel šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Klientui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informacija ar pan.) yra saugoma tik aktuali Kliento informacija. Istorine informacija yra saugoma jei tai reikalinga teises aktu nustatyta tvarka arba SKELBSIME.LT veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorine informacija apie Kliento mokejimus ar pan.).
7.6. Klientu tiesiogines žinutes yra saugomos žinuciu archyve. Žinutes saugomos ir po to kai ištrinamas su žinute susijes Skelbimas ir/ar baigiasi tokio Skelbimo galiojimo laikas. Klientas pats gali ištrinti žinutes iš savo žinuciu archyvo. Klientas gali prašyti SKELBSIME.LT ištrinti žinutes. Tokiu atveju žinutes bus nematomos Klientams, bet saugomos SKELBSIME.LT duomenu bazeje Taisykliu nustatyta tvarka, ne ilgiau nei 2 (metus) nuo perkelimo i archyva.
7.7. Susirašinejimas su Klientu saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinejimo datos. Tiesiogines rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo, nebent istatymu butu nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.